(
        )  ) /^
      _______(__/_
     (____________)
      /     \
     O      O
     |  CAULDRON  |
   ___\       /___
   ()___'.__   ___.'___()
  jgs .'` .'````'. `-.
    ().'`    `'.()

    press space to start